مصرف آب در گوساله شيرى :

۱- نياز گوساله شيرى به آب دست کم ۴ برابر مقدار استارترى است که مصرف مى کند

۲- تحقيقات نشان داده است که گوساله هائى که بصورت آزادانه آب مصرف کرده اند ، رشد بيشترى دارند و کمتر دچار اسهال شده اند .

۳- در زمستان بايد آب ولرم به گوساله ها بعد از شير دادن داده شود تا بياموزند پيش از يخ زدن آب آنرا بنوشند .

 

۴- ظرف و آب غذا را جورى تعبيه کنيد که گوساله پس از مصرف يکى و قبل از مصرف ديگرى سر خود را عقب بکشد تا نه غذايش خيس شود و نه خوراکى به داخل ظرف آب منتقل شود زيرا گوساله خوراک خيس و آب کثيف را دوست ندارد و تحقيقات معتبر نشان داده که اين موجب کاهش مصرف خوراک و آب و در نتيجه رشد گوساله شده است.

ياد آورى :

گوساله هايى که در محيط باز نگهدارى شود نسبت به آنهايى که در محيط بسته و انفرادى نگهدارى شوند اضافه وزن بهترى دارند ولى ضريب تبديل خوراک در ماههاى سرد براى آنها ۲۰% افت مى کند گوساله هائى که در حالت انفرادى نگهدارى مى شوند اسهال و مشکلات تنفسى کمترى دارند . عليرغم افت تبديل خوراک گوساله هاى حالت باز و گروهى تغذيه بهتر آنها توجيه دارد .

منبع : شماره ۳۶ پيک شير